1. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

   • Provozovatel: Siarhei Mishakin
   • IČ: 08063109
   • se sídlem: Křenová 531/69a, Brno, 60200
   • kontaktní údaje:
   • email: info@e-cut.cz
   • telefon: +420 792290999
   • www: https://www.e-cut.cz/

(dále jen „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.e-cut.cz/ (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

1.1 Soulad s autorskými právy

Zákazník prohlašuje, že zasláním požadavku na výrobu daného motivu, odpovídá za vypořádání autorských práv k případným chráněným známkám, obrázkům a nápisům. Dále prohlašuje, že si je vědom, že pokud by neměl daná práva vypořádána, může se dopouštět porušení těchto práv. Všechny práva na případné vypořádání autorsko-právních požadavků přechází žádostí o výrobu produktu na zákazníka.

2. Odstoupení kupujícího od smlouvy

2.1 Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti(14) pracovních dnů ode dne převzetí zboží, pokud se nejedná o  zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího (vlastní návrhy, specifické požadavky u designů ze stálé nabídky) Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva ruší od začátku.

2.2 V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoužité, nepoškozené. Zboží je potřeba zaslat na adresu sídla prodávajícího doporučeně a pojištěné (prodávající neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy). Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

2.3 V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:

a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, ne však dříve než 3 dny od obdržení vráceného zboží prodávajícím, cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.

2.4 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud jde o prodej zboží zhotoveného podle osobních požadavků kupujícího.

2.5  Bude-li umožněno Kupujícímu  odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje. Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu.

3. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

Kupující je povinen zboží při převzetí prohlédnout. V případě zjištění, že zásilka byla poškozena, je kupující povinen ihned informovat o tom pracovníka pošty, nebo pracovníka zásilkové služby a sepsat s ním speciální protokol o poškození zásilky. E-cut.cz nenese odpovědnost za zásilky poškozené vinou České Pošty, Zasilkovny nebo PPL. V případě reklamace z důvodu poškození zásilky se budeme zabývat pouze reklamacemi, které obsahují výše uvedený protokol.

Lhůta dodání objednávky představuje orientační termín, ve kterém by objednávka měla být zaslána zákazníkovi. Protože je obchod částečně závislý na skladech dodavatelů, může dojít k neočekávaným situacím spojeným s nedostatkem zboží na skladě dodavatele. V případě takové situace si obchod vyhrazuje dalších 7 pracovních dnů pro řešení problému s dodávkou. V případě, že si zákazník objedná několik výrobků v jedné zásilce, bude lhůta realizace objednávky odpovídat lhůtě, která je nezbytná ke kompletaci celé objednávky.

Způsob dodání zboží si zvolí kupující před odesláním objednávky.

Zásilkovna, Česká pošta a GLS – Specifika jsou u křehkého/snadno poškoditelného zboží (keramika, porcelán). Toto zboží bylo dopravcem Zásilkovna vyloučeno z přepravy (= neodpovídá Odesílatelovi za škodu vzniklou v průběhu přepravy). Kupující je předem informován na stránce pokladny o vyloučení křehkého zboží z přepravy prostřednictvím dopravce Zásilkovna, Česká pošta a GLS o tom, že Odesílatel neodpovídá za škodu vzniklou v průběhu přepravy křehkého zboží.

Česká pošta – v rámci optimalizace nákladů může kupující využít dvou možných způsobů doručení. Konkrétně se jedná o obyčejnou nepojištěnou zásilku nebo doporučenou zásilku. Kupující výběrem způsobu doručení přebírá zodpovědnost nad svým rozhodnutím a je si plně vědom možných rizik vybraného způsobu doručení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případná rizika spojená s odesláním obyčejné zásilky a kupující svým souhlasem s obchodními podmínkami přebírá zodpovědnost nad možnou ztrátou zásilky, kdy nelze vymáhat již provedenou platbu za zboží na prodávajícím.

3.1 Česká pošta – Obyčejná zásilka (Obyčejné psaní)

Tento způsob odeslání se řídí pravidly přepravní společnosti Česká pošta, s.p., která naleznete zde.

 • zásilka není evidována v systému dopravce
 • zásilka nemá žádné podací či jiné ev. číslo
 • zásilku, resp. její nedodání nelze dopravci reklamovat
 • hodnotu zásilky nelze na dopravci vymáhat
 • zásilka nemá garantovaný termín dodání dopravcem
 • vyšší riziko ztráty nebo opožděného dodání
 • možné poškození obsahu zásilky nebo jejího obalu
 • veškeré dokumenty jsou dodávané výhradně v el. podobě
 • výhodou je nízká cena a doručení přímo do poštovní schránky
 • plnou odpovědnost za zásilku a veškerá rizika přebírá kupující

3.2 Česká pošta – Doporučená zásilka (Doporučené psaní )

 • zásilka je evidována pod podacím číslem
 • zásilku lze sledovat pomocí internetové služby doručovatele
 • zásilku přebírá kupující oproti dokladu totožnosti
 • zásilku lze reklamovat doručovateli a je plně pojištěna
 • termín doručení od podání je většinou 48 hodin
 • v případě ztráty vyrábíme a dodáváme zboží opětovně
 • součástí zásilky je tištěný apl. návod

 

U objednávek do hodnoty 100 Kč  účtujeme balné ve výši 10 Kč. U objednávek nad 100 Kč si cenu balného náš obchod neúčtuje. Doprava zboží na místo dodání uvedené kupujícím v objednávce hradí kupující. Cena dopravy se řídí tímto ceníkem.

Místo dodání zboží si stanoví kupující při objednávání zboží. Za splnění dodání zboží se považuje jeho doručení na adresu uvedenou v objednávce kupujícího.

Dodané zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení kupujícím vlastnictvím prodávajícího.

Prodávající vystaví k objednanému zboží fakturu, kterou odešle na vyžádání na kontaktní email kupujícího. Doklad není součástí balení.

Expedice zboží probíhá zpravidla do 5 pracovních dnů ode dne provedení objednávky na dodací adresu uvedenou v objednávce. Při případných problémech s dodávkou bude zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky s upřesněním předpokládaného termínu dodání. V období vyššího vytížení výroby může dojít k prodloužení dodacích lhůt, avšak zboží bude doručeno nejpozději do 10 pracovních dnů. O případném prodloužení dodací lhůty bude kupující opět informován, a to běžným způsobem e-mailem nebo telefonicky. V případě nedodržení této podmínky dodavatelem, může kupující od závazné objednávky okamžitě odstoupit.

3.3 Nepřevzetí zásilky
Nevyzvednutí či nepřevzetí zásilky je dle občanského zákoníku jednoznačně porušením kupní smlouvy ze strany zákazníka (kupujícího) (§ 2118) a prodávající může po kupujícím vymáhat (či uplatnit z vracené částky v případě uhrazení) náklady a poplatky za marné odeslání objednávky. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručování.

3.4 Opakované zaslání nevyzvednuté zásilky

V případě zásilky vrácené z důvodu nevyzvednutí zákazníkem je opakované zaslání zboží možné pouze po úhradě nákladů za opakované doručení. Pokud si adresát nevyzvedne zásilku a ta bude vrácena zpět provozovateli internetového obchodu E-cut.cz, bude zaslána opětovně na žádost adresáta a další poštovné bude adresátovi nafakturováno.

4. Platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, veškeré ceny za zboží, dopravu a služby jsou uváděny bez DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Kupující je povinen uhradit cenu zboží následujícím způsobem:

 • převodem na účet, tj. způsob platby, při kterém dáváte příkaz k úhradě z vašeho účtu na jeden z našich účtů,
 • ePlatba – ePlatba, Vás přesměruje na internetové bankovnictví vaší banky. Prostřednictvím  internet bankingu odešlete Platbu. Zboží bude expedováno ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s..Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

5. Další smluvní podmínky

Pokud prodávající nedodrží smlouvu, protože objednané zboží nemůže dodat, je povinen o tom neodkladně informovat kupujícího a do 15 dnů mu vrátit cenu zaplacenou za zboží, pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění.

Pokud se prodávající a kupující nedohodnou na náhradním plnění, prodávající je povinen vrátit plnou cenu zaplacenou za zboží.

Při náhradním plnění je prodávající povinen kupujícímu dodat zboží ve stejné kvalitě a ceně.

5.1 Zakázková výroba

Většina objednávaného zboží není vedena skladem a vzhledem k jeho rozmanitosti – výběr rozměru, barev provedení atd. – je vyráběno na zakázku, tzn. dle přijatých objednávek zákazníků je teprve zadáváno do výroby. Proto je u řady zboží termín dodání 1–3 týdnů či i delší. O tom, že je zboží vyráběno na zakázku jste informováni přímo v textu u zboží. Platí, že pokud je u zboží vzorník, ze kterého si můžete vybrat zboží v různých provedeních – rozměrech, barvách, čalounění, je vyráběno na zakázku. Na zakázkové zboží si vyhrazujeme právo vyžádat si od zákazníka uhrazení zálohy ve výši 50% hodnoty objednávky.

6. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.
 • Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
 • Vada vznikla nedodržením nebo zanedbáním pokynů na ošetřování zboží stanovených výrobcem.
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo manipulací se zbožím.
 • Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

7. Reklamace

7.1 Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud zjistí mechanické poškození obalu nebo zboží, je kupující povinen stav zboží zkontrolovat a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše společně se zástupcem dopravce. Zodpovědnost za poškození během dopravy zboží kupujícímu nese dopravce, protože zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

7.2 Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí kupujícím a během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začína platit ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

7.3 Pokud kupující zjistí poškození, za které zodpovídá prodávající, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího.

POSTUP REKLAMACE:

1. Co nejdříve nás informovat e-mailem nebo telefonicky.
2. Poslat produkt zpět na adresu reklamačního oddělení:

Siarhei Mishakin – E-cut.cz
Křenová 531/69a
60200 Brno

Reklamace se řeší v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

7.4 Odstranitelné poškození:
7.4.1 Pokud se jedná o poškození, které je možné odstranit, kupující má právo, aby bylo bezplatně, včas a řádně odstraněno. Prodávající je povinen poškození bez zbytečného odkladu odstranit. (většinou do týdne od doručení k nám)
7.4.2 Kupující může místo odstranění poškození požadovat výměnu věci, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnost poškození.
7.4.3 Prodávající může vždy místo odstranění poškození vyměnit chybnou věc za bezchybnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.
7.4.4 Pokud kupující nemůže kvůli opětovnému vyskytnutí se poškození po opravě nebo kvůli většímu počtu poškození věc řádně užívat, má právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit, t.j. právo na vrácení kupní ceny (právo výběru má kupující).
7.5 Neodstranitelné poškození:
7.5.1 Pokud jde o poškození, které není možné odstranit a které brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, kupující má právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit (právo výběru má kupující).
7.5.2 Pokud jde o jiné neodstranitelné chyby (t.j. takové, které nebrání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby), kupující má právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
7.6 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o odůvodněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů. Po uplynutí této doby, pokud reklamace nebyla vyřízena, má kupující stejná práva, jakoby šlo o poškození, které není možné odstranit.
7.7 Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o reklamaci a o způsobu jejího vyřízení, a to i tehdy, pokud reklamaci nevyhoví na místě a v celém jejím rozsahu.
7.8 Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za poškození až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně věci, začne platit záruční doba znovu od převzetí nové věci.’
7.9 Kupující má právo na náhradu potřebných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva za zodpovědnost za poškození. Toto právo je třeba uplatnit u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout poškození; jinak právo zanikne.

8. Osobní údaje

Pro rychlé a efektivní fungování objednávání a dodávání zboží zpracovává prodávající osobní údaje kupujících, které mu poskytnou v objednávce. Získané osobní údaje prodávající nezveřejňuje, nezpřístupňuje ani neposkytuje třetím osobám a chrání je před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

Odesláním objednávky kupující uděluje prodávajícímu ve smyslu § 7 zákona č. 428/2002 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v objednávce za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží, a to na dobu nezbytnou pro plnění smlouvy prodávajícím. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Kupující má právo svůj souhlas odvolat a to písemnou formou na adresu sídla prodávajícího a dále práva podle § 20 zákona č. 428/2002 Sb., tj. především právo na informace o stavu zpracování svých osobních údajů, právo na opis osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, právo na opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů v průběhu zpracování, právo na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování, právo na základě bezplatné písemné žádosti namítat vůči využívání svých osobních údajů na marketingové účely.

8.1 Heureka.cz – Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Závěrečná ustanovení

Prodávající nezodpovídá za nedoručení objednávky kupujícímu z technických důvodů nespočívajících na straně prodávajícího.

Prodávající nezodpovídá za výběr motivu na zboží kupujícího. Pokud si kupující vybere potisk zboží s vulgárním, nepřípustným příp. zakázaným motivem, prodávající není povinen zboží vyhotovit a dodat kupujícímu. V takovém případě prodávající o této skutečnosti kupujícího informuje a vrátí mu cenu za zboží, pokud již byla prodávajícímu zaplacena.

Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 12.9.2022 ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.